Először Magyarországon: Alternatív pedagógiák

A Szabad Iskolákért Alapítvány 120 órás akkreditált képzése

Örömmel tudatjuk, hogy Szabad Iskolákért Alapítvány akkreditáltatott egy 90+30 órás Alternatív pedagógiák című továbbképzést.

A képzés egy éves, összesen 12x10 óra, ebből 90 óra kontakt képzés, + 30 óra hospitálás. A képzés hétvégén, szombatonként zajlik, 2023. szeptember végén indul, 2024. májusában fejeződik be, helyszíne Budapest.  A konkrét időpontokat a jelentkezőkkel fogjuk egyeztetni. A képzésen a legkiválóbb alternatív iskolák alapító tanítói és tanárai tanítanak, a hospitálás helyszínei a következő iskolák: AKG alap és középiskola, Belvárosi Tanoda, Gyermekek Háza, Kincskereső Iskola, Lauder Javne Iskola, Közgazdasági Politechnikum, Rogers Iskola, Zöldkakas Líceum, Pestihidegkúti Waldorf.

A képzés témái: alternatív pedagógiai áramlatok, pedagógusszerep változása, tevékenykedtető módszerek az iskolában: kooperatív tanulás, differenciálás, projekt, árnyalt értékelési módszerek, osztályfőnöki szerepek, kapcsolatok az iskolában, szabályok az iskolában, gyermekmegismerés, szociális kompetenciák fejlesztése.

A képzés ára 120 000 Ft/fő, részletfizetésre van lehetőség. Tantestületnek megbeszélés szerint.
A képzés árából engedményt adunk, ha egy iskolából legalább ketten jelentkeznek.
Aktuális képzés: 2023. szeptember - 2024. május

Jelentkezési lap

A jelentkezéshez kérünk egy rövid motivációs levelet. A képzést minimum 12 fő esetén tudjuk indítani.

 

A képzés tartalmának rövid ismertetése

Sok  iskola és új iskolaszerű szerveződés új, alternatív pedagógiai programmal indul  és olyan tanítókat és tanárokat szeretne alkalmazni, akik tájékozottak az innovatív pedagógiai szemléletben és módszertanban.  A továbbképzés hiányterületet fed le, hiszen ilyen jellegű átfogó, komplex, hosszabb időtartamú, alternatív pedagógiai képzés nincs, vagy kevés van. A továbbképzésre azokat a pedagógusokat várjuk, (alap és középfokon egyaránt) akik szeretnének iskolájukban más, alternatív iskolákban jól bevált alternatív szemlélettel tanítani és ilyen eszközöket és módszereket alkalmazni, valamint azokat, akik most, vagy régebben alapított alternatív iskolában dolgoznak, vagy ilyen jellegű helyen szeretnének majd dolgozni és ehhez fontosnak tartják a működő alternatív iskolák tapasztalatainak megismerését és saját gyakorlatuk ilyen irányú fejlesztését.  A továbbképzés saját élményű módszereken főként kooperatív tanulás módszerein alapszik. Középpontba helyezi a pedagógiai reflexiót, melyet a tanulói-résztvevői portfolióban vezetnek a résztvevők.

 

A továbbképzés témakörei

 • Alternatív pedagógiák rége és ma: a magyar reformpedagógiai és alternatív iskolák, oktatási formák, pedagógiájuk és egyéb működési sajátosságaik összehasonlítása. 
 • Együtt, közösen, együttműködve
 • Gyermekmegismerés
 • Tanulásszervezés
 • Értékelés
 • Szociális kompetenciák fejlesztése

 

A továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények

Legyenek képesek 

 • a megismert reform és alternatív pedagógiák gyermekközpontú szemléletének megfelelően alakítani saját pedagógiai gyakorlatukat,
 • a pedagógiai önreflexióra, a folyamatos megújulásra, nyitottságra a változásokkal  szemben és ezeknek megfelelően folyamatosan alakítani saját pedagógiai gyakorlatukat,
 • a tanulók sajátosságainak megismerésére,  az ahhoz szükséges módszer és tevékenységrendszer alapján,
 • az iskolai környezet személyközpontúvá, befogadóvá tételéhez szükséges eszközök és módszerek bevezetésére és alkalmazására, befogadó osztálytermi környezet kialakítására, 
 • a sikeres tanítás, a tanulási kedv és sikerélmény, eredményesség biztosítása érdekében a megismert tanulásszervezési módok adaptív, gyakorlati alkalmazására,
 • az eltérő képességekkel és tanulási készültséggel rendelkező gyerekek és szükségleteinek megfelelően változatos módszertani megoldásokat, változatokat alkalmazni az adott pedagógiai helyzethez illeszkedően tervezni és szervezni  a tanulásszervezés folyamatát,
 • megerősítő visszajelzést adni a diákoknak, az óráikon, támogató és empátiás jelenlétre a tanítás, tanulás teljes folyamatában,
 • a szociális kompetenciák fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek felismerésére,  szociális kompetenciafejlesztés tervezésére.  

 
Tudják alkalmazni

 • a tanulók megismerésének, sajátosságaiknak tapasztalatait a tanítási-tanulási folyamatban,
 • a tanulók egyéni képességeihez, lehetőségeihez igazított tanulásszervezés munkaformáinak (differenciált rétegmunka, kooperatív tanulás, projekt, individualizált tanulás többszintű tanulásszervezés) alapelemeit,
 • alakítani tudják a szülő-pedagógus, pedagógusok közti együttműködés módjait a saját gyakorlatukban,
 • a szociális kompetenciák fejlesztésének megfelelő tanulásszervezési eljárásokat  és tanítási  módszereket szakórai  és szabadidős tevékenységekben és időszervezésben.

 

A továbbképzésen elsajátítottak záró ellenőrzési módjának megnevezése, leírása, valamint az értékelés szempontjainak meghatározása

A tanúsítvány kiadásának feltétele, a továbbképzés 90 %-ban való részvétel, valamint az un. egyéni fejlesztési, bevezetési terv készítése és bemutatása. A terv tartalmazza a megismert alternatív elemek saját gyakorlatba való beépítésének folyamatát, az egyéni célokat, a program fő elemeinek végrehajtható, reális bevezetési tervét, segítő és gátló tényezőket, lehetséges forrásokat, és az egyéni szakmai fejlesztés tervét.  Az értékelés szempontjai:   - A célok megfogalmazásában mennyire szerepelnek a tematikai egységekben megjelenő értékelési elemek és eredményeik, mennyire tükrözik a tanfolyam követelményeinek megfelelő pedagógiai attitűdöt, gondolkodásmódot? Mennyire reális a bevezetés terve a segítő és gátló tényezők függvényében?  - A szakmai fejlődés tervezése mennyire felel meg a program szakmai elvárásainak?  A terv terjedelme 5-10 oldal. Elkészíteni, és beadni a továbbképzést követő két héten belül kell.

 

A képzés fejlesztői, tanárai:

 

 Andóné Nagy Katalin
1989 óta a Kincskereső tanítója, 2002-től a tagiskola-vezetője. Szaktanácsadóként, szakértőként, képzésvezetőként a tudásmegosztást tekinti elsődleges feladatának. Kollégáival együtt arra törekszik, hogy elfogadtasssa, az állami fenntartású iskola keretei között is megvalósítható az alternatív tanulás-tanítás. Az együttműködést tekinti az egyik kiindulópontnak a kincskeresős gyerekek iskolai életében.  A felnőtt világban is különleges hangsúlyt fektet  a partneri viszonyok megteremtésére: a pedagógusokkal tantestületen belül és kívül; a szülőkkel; a hasonlóan működő intézményekkel és a civil szervezetekkel  való kapcsolatban is.

 

 Bakonyi Katalin - Pesthidegkúti Waldorf Iskola, alapító
Évekig az első magyar Waldorf-iskola osztálytanítója. Tanított a solymári Waldorf-tanárképző Intézetben, és más továbbképzéseken, évekig dolgozott iskolaválasztási, iskolaváltoztatási tanácsadóként. Tagja az Alapítványi és Magániskolák Egyesületének, az Alternatív Tagozat munkájában vesz részt. 

 

dr. Czike Bernadett - Szabad Iskolákért Alapítvány, alapító és szakmai vezető
Pedagógus, pszichológus, egyetemi docens. Fő szakterületei: Tevékenykedtető pedagógia, pedagógusszerep, szociális kompetenciafejlesztés. Két fő tevékenysége, a pedagógusok pszichológiai érzékenységének fejlesztése, gyakorlati, mindennapi tanítást, tanulást segítő  szakkönyvek kiadásának és használatának elősegítése és terjesztése. AVKF – Módszertani Központ szakmai vezető.

 

Dobos Orsolya - tanító, pedagógiatanár, tanügyigazgatási szakértő
Alternatív iskolai pályafutását a Rogers Iskolában kezdte tanítóként, később néhány évig az iskola igazgatója volt. Jelenleg az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájában ösztöndíjas, kutatási területe az alternatív iskolák. Emellett az Alapítványi és Magániskolák Egyesülete alternatív tagozatának vezetője, ahol a nagy múltú alternatív iskoláktól kezdve a magántanulói tanulócsoportokig sok intézménnyel van kapcsolatban, tanácsadásokat tart iskola- és csoportalapítóknak illetve iskolakeresőknek egyaránt. Szakterülete az alternatív pedagógiák megvalósítása a gyakorlatban, az alternatív iskolák működtetésének sajátosságai és jogi megfeleltetésük.

 

Dobrovitzky Katalin
Több mint 20 éve dolgozom a Lauder Iskolában, 10 éve már az 1-4. évfolyam pedagógiai vezetőjeként. Állandóan keresem, tanulom az új, friss módszereket, így ismereteket szerzeztem a kooperatív technikákról, a projekt pedagógiáról, a differenciálásról, az árnyalt értékelésről, tehetséggondozásról. 2006 óta vezetek tréningket pedagógusoknak, hogy mások is alkalmazhassák az új módszereket. Tapasztalataimat, gyakorlatias hangsúllyal, szívesen adom át. Jelenleg a tehetséggondozás foglalkoztat, a kreativitás és probléma megoldó gondolkodás fejlesztése témafókuszú megközelítésben. Részt veszek a Matehetsz pályázatán nyertesek tutorálásában, ahol azon dolgozom, hogy minél pontosabban lássák a fiatalok tehetségüknek, adottságaiknak azt a különleges részét, amivel a jövőben sikereket érhetnek el. Hiszek abban, hogy a jelen alapja az önismeret, a jövő pedig az önfejlesztés képessége.

 

Fehér Márta – Közgazdasági Politechnikum, alapító
Történelmet, demokráciára nevelést, multikultúrát, társadalomismeretet  tanít. Osztályfőnök, történelem munkacsoport-vezető és pedagógiai-módszertani mentor. Az iskolán kívül közoktatási szakértői munkákat végzett, pedagógus-továbbképzések szervezőjeként, oktatójaként különböző szakmai műhelyek tagjaként, szakkönyvek, kiadványok szerzőjeként, szerkesztőjeként is dolgozott. A Szabad Iskolákért Alapítványnak alakulása óta munkatársa, évek óta a kuratórium elnöke.

 

dr. Gádor Anna – Rogers iskola, alapító
Pedagógiai szakpszichológus, személyközpontú tréner és csoportvezető. Részt vesz tanárok felkészítésében, szülői tréningeket, esetmegbeszélő csoportokat tart. Érzékeli, hogy az iskola fellazításában a 90-es nagy hullámhoz képest hol tartunk, és úgy látja, hogy mára még kevesebb kötött idő és kötött tananyagnak van itt az ideje.

 

Kerékgyártó Judit – magyartanár, tréner, tanácsadó
Több mint húsz éves tapasztalatomat az alternatív iskolamodellek felépítésében, folyamatos fejlesztésében és a gyerekek tanulásának szervezésében, irányításában a Rogers és a Lauder Iskolákban szereztem. Jelenleg az AKG új 1-6-os képzési szakaszának 5. évfolyamán dolgozom kísérőként.
Elkötelezett vagyok azon iskola mellett, ahol a gyerekek autonómok, kompetensnek érezhetik magukat és átélhetik a közösséghez tartozás élményét. Ahol a keretet az együttműködés szabályai adják az egyéni képességek fejlődéséhez és a tudásgyarapításhoz, felhasználva a mindennapokban a fejlődő technikai eszközöket és friss tudásokat.
Hiszem, hogy az iskola akkor lesz pozitív élmény a gyerekeknek, akkor járul hozzá az iskola pozitív személyiségjegyeik és kapcsolataik erősödéséhez, ha az azt szervező felnőttek tanulószervezetként, önmagukat folyamatosan fejlesztve dolgoznak együtt.
Fontos számomra az együttműködő tanulás, a pozitív pszichológiai kutatások eredményeinek felhasználása, a személyesség, a szenvedélyes kutatás, a saját kérdésekre való válaszkeresés, a jókedv, a nem adom fel szemlélet a tanítás/tanulásirányítás során. 

 

Kerényi Mari
Mióta tanár lettem, mindig azokkal a diákokkal szerettem együtt lenni, akiket a közoktatás nehezen tolerált. Megragadott érzékenységük, különös okosságuk, rendkívüli fantáziájuk. A legjobban azok az ötleteik szórakoztattak, melyektől a kollégáim falra másztak. Nem csoda, hogy a közoktatást nemcsak ők hagyták el, hanem én is: 21 éve többedmagammal megalapítottam a Zöld Kakas Líceumot, ahol a más középiskolában sikertelen diákok és a hozzájuk való tanárok otthonra lelhetnek. Azóta sokat tanultunk tőlük, róluk és önmagunkról. Valahol ott járunk a határon, ahol véget ér  az objektív tudomány és elkezdődik valami, amit intuíciónak nevezhetnénk. Újabban pedig nagy merészen egészen kicsi gyerekekkel is foglalkozunk, mert a személyes figyelem sem életkorhoz, sem tantárgyhoz nem kötődik.

 

Kiss Virág
28 éve a közoktatásban tanítok, leginkább széllel szemben. Emellett tréningeket tartok, főként pedagógusoknak a kooperatív tanulási technikákról. Fontos számomra, hogy az iskolai élet szereplői, gyerekek, a tanárok és a szülők egyaránt biztonságba érezhessék magukat. Az együttműködést az egyik legfontosabb dolognak tartom, nem csak az iskola falain belül, hanem azon kívül is. 2 éve részt veszek az AKG általános iskolai programjának kidolgozásában.

 

Kókayné Lányi Marietta – Gyermekek Háza alapító
Tanító, pedagógia szakos előadó. A Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program tanítója, pedagógiai vezetője. Részt vállal a pedagógusképzésben, több kurzust tartott az ELTE Pedagógiai, Pszichológia Karán, valamint a Gyermekek Háza módszereire épülő pedagógus-továbbképzési program kidolgozója, trénere. Kiemelt figyelmet fordít az esélyteremtő, inkluzív iskolai működés, az egyénre szabott tanulási környezet módszertanának kérdéseire. Több könyv, kiadvány szerzője, társszerzője. (Könyv az integrációról. suliNova 2007. Történetek a Gyermekek Házából. Műszaki Kiadó 2016. Könyv a differenciálásról. Műszaki Kiadó 2017.)

 

Mendelovics Zsuzsa
Az AKG egyik alapítója vagyok. Matematikát tanítok, patrónus vagyok, és hosszú évekig az iskola testületi titkára voltam. Boldogan vettem és veszek részt a SZIA műhely munkájában. Sokat tanultam a műhely tagjaitól. Nagyon szeretek gyerekekkel és felnőttekkel foglalkozni, érdekelnek a problémáik. Módszertani képzéseket tartottam a műhely felkérésére. A matematika tanításából azt tanultam meg, hogy a problémákat önállóan kell megoldani, a megoldáshoz vezető út megtalálásához azonban meg kell adni minden segítséget.

 

Szebényi Csilla – Belvárosi Tanoda
Pedagógus, szupervizor. 1996 óta tanít és végez segítő munkát a Belvárosi Tanodában kallódó, problémás serdülő fiatalokkal. Szupervíziót 2010 óta tart pedagógusoknak, segítő szakembereknek. Hisz abban, hogy az önismeret, az énerő, a saját kompetenciánkban és abban való hit, hogy hatással vagyunk saját életünkre és környezetünkre tesz minket képessé a boldogulásra, a boldogságra és ezáltal a világ jobbá tételére

 

dr. Szeszler Anna - docens, Lauder Iskola, korábbi főigazgatója
A gyakorlati és elméleti pedagógia szorosan kapcsolódik pályafutásában. Tanított iskolában, később a neveléstudomány terén a tanárképzésben. A 15 évfolyamos Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskola egyik elindítója, majd igazgatója közel negyed évszázadon át. Számos nemzetközi szakmai tapasztalattal rendelkezik.

 

Tallér Júlia
Montessori pedagógus, tanító, iskolai menedzser és tantervfejlesztő tanár. Évekig dolgozott a Montessori Oktatási Centrumban tanítóként és a Montessori módszert pedagógusok számára oktató munkatársként. Pedagógus-továbbképzések kidolgozójaként, oktatójaként, iskolaválasztási tanácsadóként is dolgozott. Jelenleg a Rogers Iskolában tanít. A Montessori pedagógia mellett, munkája során mindig azt keresi, hogyan lehet a diákok számára a világ sokszínűségét saját érdeklődésre, tapasztalatszerzésre és együttműködést igénylő tevékenységekre alapozva megmutatni.

 

Zágon Bertalanné
Az oktatás sok területén, tanítókét, iskolavezetőként, felősooktatásban oktatóként a korszerű pedagógia elméletének és gyakorlatának, valamint az esélyegyenlőség képviselőjeként dolgozott. Szakértőként elsősorban a tanítás-tanulásszervezés módszertanával foglalkozik. Ilyen témájú pedagógus továbbképzések kidolgozója, trénerképzések vezetője. Iskolaalapító és a nemzetközi Lépésről lépésre program szakmai vezetője.