Alternatív pedagógiák - két éves szakirányú továbbképzés

a Szabad Iskolákért Alapítvány szakmai vezetésével

Alternatív Pedagógiák című Pedagógus szakvizsgára felkészítő két éves szakirányú továbbképzés indul 2018 szeptembertől immár három felsőoktatási intézményben:

 • a Pannon Egyetemen (Veszprém)
 • Az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán (AVKF: Vác, Pesterzsébeti Campus)
 • és a MOME-n (Budapest, 11. kerület)

   

A képzés jellemzői:

 • A képzés egyrészt elméleti, az alternatív és reformpedagógiák külföldi irányzatait ismerteti meg a résztvevőkkel, másrészt módszertani, gyakorlati, hiszen olyan módszereket mutat be a gyakorlatban hospitálás és saját élmény segítségével, amelyeket az elmúlt években sok eredménnyel alkalmaztak a pedagógiában. A hospitálás helyszínei a Magyarországon működő legsikeresebb alternatív iskolák.
 • Résztvevő hospitálás a legjobb alternatív iskolákban

 

Kiktől tanulhatsz? A képzés szakirányú részét olyan szakavatott alternatív pedagógusok tartják, akik ma Magyarországon a leghíresebb alternatív iskolák alapítói, pedagógusai. A képzésnek ezt a részét szakmailag az az 1990-ben alakult és azóta is működő Szabad Iskolákért Alapítvány (SZIA)fogja össze, amely módszertani műhelyként vezető szerepet tölt be a hazai alternatív pedagógiai gyakorlatban.

A képzésben résztvevő iskolák: AKG, Gyermekek Háza, Rogers Személyközpontú  Iskola, Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskola és Óvoda, Kincskereső iskola, Pesthidegkúti Waldorf Iskola, Belvárosi Tanoda, Közgazdasági Politechnikum, Zöld Kakas Líceum

A képzés módszere: Interaktív, gyakorlatból kiinduló és oda visszacsatoló, saját élményű képzés, ahol sok, azonnal hasznosítható tudást, tapasztalatot, gyakorlatot és módszert élhet át a résztvevő, amelyeket beépíthet a saját gyakorlatába!

Főbb témák:

 • kooperatív tanulás
 • projekt
 • differenciálás
 • integráció
 • megváltozott pedagógusszerep
 • gyermekmegismerés
 • kapcsolatok az iskolában
 • árnyalt értékelés

 

Kiknek ajánljuk?
A két éves képzésre azokat a pedagógusokat várjuk, (alap és középfokon egyaránt) akik szeretnének iskolájukban, mára már az alternatív iskolákban jól bevált alternatív szemlélettel tanítani és ilyen eszközöket és módszereket mélyebben megismerni és saját gyakorlatukban alkalmazni. Valamint azokat is várjuk, akik mostanában, vagy régebben alapított alternatív iskolában dolgoznak, és szeretnének tájékozódni a többi alternatív iskola gyakorlatában. Várjuk azokat is, akik ilyen jellegű helyen szeretnének majd dolgozni, akár ilyen iskolát alapítanának és  ehhez elengedhetetlennek tartják a már régóta működő alternatív iskolák tapasztalatait.

Gyakorlati tudnivalók:
A képzési idő két tanév (4 szemeszter, 120 kredit). Ekvivalenciák elismertetésére van lehetőség. A képzést levelező formában szervezzük, amely a konzultációk és tréningek mellett épít a hallgatók egyéni tanulására. A képzés költsége egy szemeszterre (egy félév) intézményenként változó: 120-160 ezer Ft.  Kimaradás esetén a költségtérítés visszafizetésére nincs mód.

Jelentkezési tudnivalók

Érdeklődhetsz honlapunkon keresztül: sziamuhely@gmail.com és telefonon is: 06 1 279 1241

A jelentkezés helye: az adott felsőoktatási intézmény

 A jelentkezéshez szükséges:

 • egyetemi vagy főiskolai végzettséget tanúsító pedagógus oklevél, 
 • három éves tanítási gyakorlat

A szakirányú továbbképzést minimum 15 fő jelentkezővel tudjuk indítani.

 

Részletes tájékoztató:

Idézet az alapító dokumentumból:

A szakirányú továbbképzés neve:

Alternatív pedagógiák területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Szakvizsgázott pedagógus (alternatív pedagógiák területen)

A szakirányú továbbképzés képzési területe:

Pedagógusképzés

A felvétel feltétele:

Pedagógusképzés képzési területen alapképzésben szerzett oklevél

A képzési idő félévekben:

4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjthető kreditek száma:

120 kredit

 A képzés célja: a közoktatás pedagógusi munkaköreiben dolgozó tanítók és tanárok, valamint friss pedagógusi diplomával rendelkezők felkészítése a 21. század szakmai kihívásaira, különös tekintettel az alternatív pedagógiai szemlélet és gyakorlat megismerésére, elsajátítására. A képzés elvégzése lehetőséget ad az alternatív pedagógiák gyakorlatának szakszerű iskolai alkalmazására, alternatív iskolában, vagy hasonló szemléletű állami iskolában való feladatuk szakszerű ellátásához. További cél az iskolai integrációra való felkészítés, hangsúlyozva a különbözőségre tekintettel lévő szemlélet kialakítását és az ehhez kapcsolódó tanítási módszerek és eljárások elsajátítását.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

 1. Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
  A hallgató megismeri
 • az alternatív és reformpedagógiák főbb elveit, sajátosságait
 • a ma Magyarországon működő leghatékonyabb alternatív iskolák elméleti alapjait és gyakorlatát
 • az árnyalt értékelés fajtáit
 • az alternatív iskolákban működő kapcsolatmodelleket: alternatív osztályfőnöki, patrónusi, mentori modellek
 • a pedagógusok közti együttműködés lehetséges módjait és ennek gyakorlati megvalósítását
 • a szülő-pedagógus együttműködés lehetséges módjait és legyen lépes azokat alkalmazni
 • a különböző tanulásszervezési módszereket és azok adaptív alkalmazásának szabályait
 • az integrált nevelést szabályozó törvényi rendeleteket
 • a gyerekek/tanítványok megismeréséhez szükséges módszereket, teszteket, alkalmakat, lehetőségeket
 • az egyes intelligencia területek elméletét és annak lehetséges alkalmazását  a tanítás során
 • a tananyag differenciálásának módjait, a személyre szabott értékelés lehetőségeit

 

 1. Személyes adottságok, készségek:
 •  A hallgató képes lesz
 •  A tanulók egyéni lehetőségeihez igazított tanulásszervezés munkaformáinak (differenciált rétegmunka, kooperatív tanulás, projekt, individualizált tanulás többszintű tanulásszervezés) alkalmazására
 • Az iskolai környezet személyközpontúvá, befogadóvá tételéhez szükséges eszközök és módszerek bevezetésére és alkalmazására
 • Megerősítő visszajelzést adni a diákoknak, az óráikon, támogató és empátiás jelenlétre a tanítás, tanulás teljes folyamatában
 • A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére
 • A befogadó osztálytermi környezet kialakítására
 • A gyógypedagógusokkal, segítő szakemberekkel való együttműködésre
 • a szülő-pedagógus együttműködés lehetséges módjait a saját gyakorlatában alkalmazni
 • a pedagógusok közti együttműködés lehetséges módjait saját gyakorlatában alkalmazni
 • Önmaga mélyebb megismerésére, az önismeret fejlesztésére
 • A kihívásoknak megfelelő folyamatos megújulásra, nyitottságra a változással szemben
 • Az oktatás egyes elemeinek összekapcsolására
 • Együttműködési készségének fejlesztésére
 • A kritikai gondolkozás fejlesztésére
 • Az információk rendszerezésére

 

 1. A szakképzettség alkalmazása, felhasználhatósága:
 • képzett pedagógus alternatív programmal működő iskolában
 • képzett pedagógus, aki alkalmas a tanulói tevékenységre, aktivitásra, együttműködésre építő tanórai tanulásszervezésre

 

A képzés felkészítést nyújt:

 • az iskola működésének megújítását segítő alternatív pedagógiai rendszer és egyes innovatív elemek tudatos megtervezésére és adaptációjára saját iskolában
 • az új tanárszerephez szükséges készségek, attitűdök elsajátítására
 • az adaptív tanórákra (blokkokra) való felkészülésre
 • a kooperatív tanulásszervezés elméleti hátterének, kulcsfogalmainak, alapelveinek érvényesítéséhez és gyakorlati megvalósításához, vagyis szakszerű kooperatív tanulásszervezésre a saját tanári munka során, beleértve a különböző tananyagok, tanulási célok és a kooperatív struktúrák összehangolását is.
 • a különböző tanulásszervezési módszerek és eszközök célnak megfelelő kiválasztására: differenciált, frontális és kooperatív óraszervezés adekvát és szakszerű alkalmazására